ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bullet แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
bulletมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
bulletข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.ของรัฐ
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletระเบียบสภาเทศบาลตำบลจุมจังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
bulletประกาศสภาเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
bullet รายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน)
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน)
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ...

 

More...

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่มาตรา ๑0 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ....

 

More...

คำสั่งเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ที่ ๒๐๐ /๒๕๖๖เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. ๒๕๖๕ ..........

 

More...

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ณ วัดหนองหัวแฮด ม.7

More...

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

More...


                             

 ข้อบังคับสถานีสูบน้ำบ้านนาสีนวล           <<< คลิ๊กทักแชท      <<< คลิ๊กหน้า 1    <<< คลิ๊กหน้า 2

                                                                                                                                                                                                                 

     <<< คลิ๊ก <<< คลิ๊ก

 

   <<< คลิ๊ก               

                                                                                                                                             เข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม < คลิ๊ก       

                                         ............................................................................................................................................................................................................... 

   <<< คลิ๊ก ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

             ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   <<< คลิ๊ก ประกาศประกวดราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์

   <<< คลิ๊ก ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 

............................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลจุมจัง ผ่านเว็บไซต์ KS News ( online News In Kalasin , Thailand )

  

 จิตอาสากุฉินารายณ์ร่วมใจทาสะพานสีขาว "สะพานขาว ห้วยจุมจัง"   

 งานมหกรรมมหาสงกรานต์ ปี 2562

  FB : วัดป่านาคำ ต.จุมจัง  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริ

 วัดป่านาคำ : สถ. ชวนเที่ยว   

หลุมพอเพียง เครื่องมือทรงพลังสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                      

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 15/08/2023   11:37:56

  วันที่ 12 ส.ค 2566 เทศบาลตำบลจุมจัง จัดโครงการเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 ส.ค 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังอุปกรณเจริญเวทย์

More...


วันที่ 24/05/2023   15:38:09

 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปี 2566 

More...


วันที่ 23/05/2023   15:44:09
More...


วันที่ 21/09/2022   10:33:40

 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลตำบลจุมจัง ปี 2565

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นำพาชุมชนหรือองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การกระตุ้นและส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีส่วนช่วยได้มากในการพัฒนาคน พัฒนาซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลายๆ ปัญหาได้ เช่น ปัญหาความรุนแรง ควรมองว่าใครมีความคิดดีกว่าในการพัฒนาท้องถิ่น บางเรื่องสตรี อาจคิดได้ดีกว่าหรือคิดได้ระบบมากกว่า โดยเฉพาะในงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งถือได้ว่ามีความสำดัญมาก เพราะการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ บ้านน่าอยู่และเมืองน่าอยู่ เริ่มต้นจากครอบครัวอันเป็นฐานสำคัญที่สุดในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งซึ่งผู้หญิงจะมีบทบาทมาก เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลจุมจังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสตรีของเทศบาลตำบล

 

จุมขัง จึงได้ขัดทำ "โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในตำบลจุมจัง" ขึ้น

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=823523652345396&set=pcb.823526779011750

More...


วันที่ 21/09/2022   10:13:19

 โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมระยะ เข้าพรรษา ประจำปี 2565

            พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ และทรงมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ศาสนาพุทธมีศิลปั วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยตราบเท่าทุกวันนี้"วันเข้าพรรษา" ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระภิกษุสงข์งดไปจาริกตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันสำคัญดังกล่าวนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ถือโอกาสทำบุญเข้าวัด ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้มีสำนึกในคุณธรรมและมีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน มีสติปัญญาและมีความรอบคอบเพื่อให้เกิดความสมดุลและมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัตถุ สังคม และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอก สามารถจะดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างพอประมาณ ไม่ประมาท โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาจิตใจไปพร้อม! กับการพัฒนาทุกด้านโดยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสู่การประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงกำหนดจัดทำโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงระยะเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

More...


วันที่ 21/09/2022   10:31:44

 

 เทศบาลตคำบลจุมจัง ได้จัด โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้" ในวันนี้ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยได้มีนายสัมพันธ์ พิมพ์แสง นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวตำบลจุมจัง ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม "การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้" เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการปลูกเห็ดขอนขาว นายสินธุ์ ดุลนีย์ ข้าราชการบำนาญ จากกรมหม่อนไหม ได้ให้ความรู้แก่ผู้เขารวมอบรมได้เป็นอย่างดี ประชาชนได้ความรู้ และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ ปลูกเห็ดกินเองในครัวเรือน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไปให้กับประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในการปลูกเห็ดขอนขาว ครั้งนี้

 

 

More...


วันที่ 21/09/2022   10:09:23

 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2565

             ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล จึงได้จัดทำ" โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ " ขึ้น ในวันอังคาร ที่ ๓0 สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาสเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการ ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา

อารมณ์ และสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปีทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง

 

More...


วันที่ 20/09/2022   12:07:55

 ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.55 น. นำโดยนายสัมพันธ์ พิมพ์แสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัด ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อติดตามสถานะผลการดำเนินงานของแต่ละกองงานได้แสดงสถานะของแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ และชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละกอง 

การนี้นายสัมพันธ์  พิมพ์แสง ได้แถลง 1. นโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2. นโยบาย No Gift Policy 3. การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหาร 

More...


วันที่ 20/09/2022   12:10:49

 วันแม่แห่งชาติ 2565

            วันที่ 12 ส.ค 2565 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังอุปกรณเจริญเวทย โดย นายสัมพันธ  พิมพ์แสง นายกเทศมนตรีตำบลจุมจังเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการในเขตตำบลจุมจัง ,สภ.หนองเม็ก , ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ .รพ.สต.จุมจัง , อสม. พนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง และแม่ดีเด่นเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรม 1.ลงนามถวายพระพร 2.  มอบประกาศเกียริติคุณแก่แม่ดีเด่น ทั้ง 15 หมู่บ้าน 3. พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ศาสนา-เจริญชัยมงคลคาถา 4.หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตตำบลจุมจัง และ สภ.บ้านหนองเม็ก ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพรมราชชนนีพันปีหลวง 5. กิจกรรม หนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้น ปลุกต้นไม้ เฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.youtube.com/watch?v=8TvzCmNuozk
More...


วันที่ 20/09/2022   11:54:46

   ด้วย กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจุมจัง จะดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด โดยจะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันไข้เลือดออก

อาเซียน (ASEAN dengue day ) ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 0๙.๐๐ น. 

 

More...


วันที่ 20/09/2022   12:09:19

 วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ ได้กำหนดการประชุมแนวทางการปฎิบัติราชการ และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ ขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กกก>>>> https://www.facebook.com/photo/?fbid=1161843004588069&set=pcb.1161844131254623

More...


วันที่ 28/08/2020   10:04:08

  ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย

               วันที่ 27 ส.ค 2563 นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พาคณะผู้บริหาร พนักงานกองช่าง อปพร.เทศบาลตำบลจุมจัง ลงพื้นที่ หมู่5 บ้านนาสีนวล สำรวจความเสียหาย ความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากผลกระทบวาตภัยที่เกิดขึ้น ในวันที่ 26 ส.ค 2563   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.793900691382304

More...


วันที่ 27/08/2020   13:59:47

 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1ฝน  1คน  1ต้น

       วันที่ 27 ส.ค 2563 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "กิจกรรม 1 ฝน 1 คน 1ต้น" วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับครัวเรือน ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ 3. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี "ร่วมคิด ร่วมทำ" ของบุคลากรในสังกัด และมวลชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลจุมจังได้มอบกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน หรือ ปลูกในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 1,950 ต้น    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.793172544788452

More...


วันที่ 27/08/2020   11:38:40

 โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

           วันที่ 27 ส.ค 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อมเพิ่มจำนวนเครือข่ายเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ให้เพียงพอต่อการปฎิบัตหน้าที่ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มี - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน - พนักงานครูเทศบาลตำบลจุมจัง - เจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ประชาชนในพื้นที่ตำบลจุมจังที่สนใจ ในงาน มี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจังเป็นประธานในพิธีเปิด   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.793111161461257

More...


วันที่ 13/08/2020   11:26:57

 วันแม่แห่งชาติ 2563

            วันที่ 12 ส.ค 2563 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 ส.ค 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ในงานมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจังเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการในเขตตำบลจุมจัง ,สภ.หนองเม็ก , ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ .รพ.สต.จุมจัง , อสม. พนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง และแม่ดีเด่นเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรม 1.ลงนามถวายพระพร 2. รำถวายพระพร จากคณะครูนักเรียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 3. มอบประกาศเกียริติคุณแก่แม่ดีเด่น ทั้ง 15 หมู่บ้าน 4.พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ศาสนา-เจริญชัยมงคลคาถา 5.หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตตำบลจุมจัง และ สภ.บ้านหนองเม็ก ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพรมราชชนนีพันปีหลวง   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.782034735902233
More...


วันที่ 17/07/2020   11:34:38

       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  2563

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพาแลงยามเย็น ชุมชนนี้เรื่องเพศพูดได้ "เปิดโอกาสคุย ปิดโอกาสพลาด มี sex เมื่อพร้อมและรู้จักป้องกัน" ภายใต้โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเวทีแลกเปลี่ยนในวงพาแลง ณ บ้านประธาน อสม.หมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.763277717777935

More...


วันที่ 17/07/2020   11:24:41

         นิเทศติดตามงานกิจการเด็กและเยาวชน

       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ,บ้านพักเด็ก บ้านพักและครอบครัว ร่วมกับเทศบาลตำบลจุมจัง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.763275201111520

More...


วันที่ 07/04/2020   11:06:26

4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      4 ทหารเสือ คือ คุณหมอจาก รพสต.จุมจัง รพสต.บ้านนาสีนวล, อสม, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ,และพนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กักตัว เป็น เวลา 14 วัน ตามมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และได้ติดตามคัดกรองประชาชนที่เข้าในเขตพื้นที่ตำบลจุมจังให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )    #อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.694304608008580&type=3

More...


วันที่ 19/06/2020   10:48:42

 เทศบาลตำบลจุมจังออกร่วมระงับเหตุอัคคีภัยที่โรงงานน้ำตาล

     วันที่ 21 ก.พ 2563 นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พร้อมนักป้องกันฯ และ อปพร. ได้ออกร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้กองใบอ้อย ของโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ออกช่วยดับเพลิง จนเพลิงสงบลง

More...


วันที่ 19/06/2020   10:48:28

    พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.619103075528734&type=3

More...

 

More...


ขอเชิญแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ได้ที่นี่ค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด2023-12-018 / 0
dot
กระทู้ปกติความแตกต่างระหว่างเกมสล็อตค่าย PG SLOT กับค่ายสล็อ... update 2023-11-3020 / 8
dot
กระทู้ปกติในปัจจุบันการเล่นเกม PG สล็อตได้รับความนิยมอย่างแพ...2023-11-2923 / 8
dot
กระทู้ปกติเล่น pg slot wow99 หาเงินก้อนโต2023-11-2951 / 9
dot
กระทู้ปกติชวนเพื่อนรับเงินเล่นสล็อต เคล็ดลับที่บางคนไม่รู้2023-11-2823 / 9
dot
กระทู้ปกติ slot t6 เกมยอดนิยมตลอดกาล2023-11-2838 / 4
dot
กระทู้ปกติการใช้มือถือมีบทบาทสำคัญในการทำงานและการศึกษา2023-11-2823 / 9
dot
กระทู้ปกติความสนุกสนาน2023-11-2726 / 8
dot
กระทู้ปกติ winstar club เล่นสะดวกได้ทุกที่2023-11-2525 / 9
dot
กระทู้ปกติ การเล่นของค่าย pg slot2023-11-2530 / 9
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เสนอความคิดเห็นได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง 78 หมู่ที่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ 46110 Tel. 0-43840-341-2 เฟชบุ๊ค : ทต.จุมจัง https://www.facebook.com/joomjung043