ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

               ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอกไปหนองบักโล่ - ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   คลิ๊ก:  หน้า ๑      ประกาศ ณ  วันที่   ๕  กันยายน  พ.ศ ๒๕๖๒

....................................................................................................................................................................................................................

NEW  - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอกไปหนองบักโล่ - ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   คลิ๊ก:  หน้า ๑   หน้า ๒     หน้า ๓    ประกาศ ณ  วันที่   ๙  สิงหาคม  พ.ศ ๒๕๖๒

....................................................................................................................................................................................................................

  - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธง,ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมณ์ บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   คลิ๊ก หน้า๑    หน้า๒       ประกาศ ณ  วันที่ ๑๙  เมษายน  พ.ศ ๒๕๖๒

....................................................................................................................................................................................................................

     - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๑๕ และบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘,๑๑ จำนวน ๓ จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   คลิ๊ก:   หน้า๑     หน้า๒     หน้า๓    ประกาศ ณ  วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ ๒๕๖๑

....................................................................................................................................................................................................................

       - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปรำจำปีงบประมาณ 2562   คลิ๊ก http://www.joomjung.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539144176   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑

....................................................................................................................................................................................................................

       - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า๑         หน้า๒          หน้า๓

....................................................................................................................................................................................................................

     - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐     หน้า๑         หน้า๒          หน้า๓

....................................................................................................................................................................................................................

           - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า๑    หน้า๒   

....................................................................................................................................................................................................................

            - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า๑   หน้า๒

....................................................................................................................................................................................................................

            - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดหอถังประปาหมู่ที่๒  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  หน้า๑    หน้า๒    หน้า๓

....................................................................................................................................................................................................................

            - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องประกาศราคากลางตามเทศบํญญัติ ปี ๒๕๕๙  ประกาศวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙   หน้า๑    หน้า๒    หน้า๓

....................................................................................................................................................................................................................

               - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยวิธีเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙   หน้า๑   หน้า๒

....................................................................................................................................................................................................................

               - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒ ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

....................................................................................................................................................................................................................

              - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.)   ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

....................................................................................................................................................................................................................

               - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) แบบ IP/Network Cameraประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

....................................................................................................................................................................................................................

                - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓ ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

....................................................................................................................................................................................................................

 

                - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘      

....................................................................................................................................................................................................................
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอื่นๆเทศบาลตำบลจุมจัง
แผ่นพับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th