ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประกาศอื่นๆเทศบาลตำบลจุมจัง

  

 

              - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง การกำหนดเวลามาปฎิบัติข้าราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานราชการ

.....................................................................................................................................................................................................................

             - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

.....................................................................................................................................................................................................................

            - ประกาศจัเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....................................................................................................................................................................................................................

               - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

.....................................................................................................................................................................................................................

               - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เรื่องค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลจุมจัง (โครงการ 3 ดี) ตามเทศบํญญัติ ปี ๒๕๖๐   หน้า๑    

.....................................................................................................................................................................................................................

             - ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง จัดทำศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เทศบาลตำบลจุมจัง    หน้า ๑  หน้า ๒  หน้า ๓

.....................................................................................................................................................................................................................

           - แผ่นพับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐

.....................................................................................................................................................................................................................

            - แผ่นพับ งาน ems  พ.ศ. ๒๕๖๐               

.....................................................................................................................................................................................................................

            - แผ่นพับภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๐

.....................................................................................................................................................................................................................

 

            - แผ่นพับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๖๐     

.....................................................................................................................................................................................................................     
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แผ่นพับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th