ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bullet แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
dot
dot
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊ก)
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
bullet รายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน)
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน)
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2565
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

        วันที่ 23 มี.ค 2563 เทศบาลตำบลจุมจัง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนงาน งบประมาณเพื่อป้องกัน คัดกรอง ลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส. โคโรน่า 2019   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684134232358951&type=3
ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลตำบลจุมจัง ปี 2565
โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมระยะ เข้าพรรษา ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้"
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2565
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
"วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565
ประชุมประธานกองทุนหลักประนสุขภาพ ได้ทำการประชุมไตรมาสที่ 2
กิจกรรม Big Cleaning Day วันไข้เลือดออก
ประชุมแนวทางการปฎิบัติราชการ และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1ฝน 1คน 1ต้น
โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
วันแม่แห่งชาติ 2563
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2563
นิเทศติดตามงานกิจการเด็กและเยาวชน 2563
4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรม “พลังท้องถิ่นไทยร่วมใจ ป้องกันภัย ไวรัสโคโรนา”
ประชุมท้องถิ่นท้องที่
ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
โครงการควบคุมป้องกันโรค โควิท-19
เทศบาลตำบลจุมจังออกร่วมระงับเหตุอัคคีภัยที่โรงงานน้ำตาล
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th