ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564
bulletคำสั่ง คณะกรรมการ ในการจัดทำแผนฯ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊ก)
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletรายงานสถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 

การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างผู้เสียภาษี คือผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ  ขอให้ท่านเข้ามาตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

📌- เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือ แจ้งเตือน
📌- เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้่างชำระ
📌-บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน
📌- ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
📌-ประกาศราคาประเมิน มกราคม 2564
📌- แจ้งการประเมิน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564
📌-ชำระภาษี เมษายน 2564
📌-ผ่อนชำระภาษี เมษายน – มิถุนายน 2564
📌- ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

----------------------------------------------------

ภาษีป้าย ผู้เสียภาษี คือ ผู้เป็นเจ้าของป้าย และผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ติดต่อขอชำระได้ที่  กองคลัง (ศูนย์ One Stop Service)

📌-ภาษีป้าย
📌-ยื่นแบบ มกราคม – มีนาคม 2564
📌- ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
📌-ค่าปรับ ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000-50,000 บาท
📌- เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
📌-ผู้เสียภาษี : เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย

-------------------------------------------------

โทรสอบถามที่เบอร์ 043-840341 หรือ 043-840343

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

พิธีมอบบ้านตามโครงการ "สร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564 " ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3593/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3593/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26
เทศบาลตำบลจุมจัง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ติดต่อ Live Chat กับเจ้าหน้าที่
เชิญชวนประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง ประจำปี 2564 article
ประชุมโครงการตำบลต้นแบบ นำร่องบูรณาการจัดการเชิงพื้นที่
ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
5 ธันวาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Big Cleaning Day "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ประจำปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th