ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bullet แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
bulletมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
bulletข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.ของรัฐ
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletระเบียบสภาเทศบาลตำบลจุมจังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
bulletประกาศสภาเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
bullet รายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน)
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน)
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งที่รับสมัคร - พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - พนักงานจ้างทัวไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัด

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง คลิ๊กไฟล์รายละเอียด>>> รับสมัครพนักงานจ้าง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
ตำแหน่งที่รับสมัคร
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- พนักงานจ้างทัวไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
** ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดตามประกาศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง โทร 043-840341
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่งเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ณ วัดหนองหัวแฮด ม.7
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และ รายชื่อผู้ขาดคูณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาล จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร และวันประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) ของเทศบาลตำบลจุมจัง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลียนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy article
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
#ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง #การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้
#ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
#ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง #การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้
ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเทพรัตน์ ตันตะยานนท์. นายอำเภอกุฉินารายน์. ได้กรุณาเดินทางมาให้นโยบาย เกี่ยวกับการรณรงค์ การฉีดวัคซีน. แก่ผู้บริหาร. ผู้นำชุมชน. อสม. ในพื้นที่. ตำบลจุมจัง
ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ตำบลจุมจัง
ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลจุมจัง ส่งมอบกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง สำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสารที่ใช้ในการติดต่อราชการ #เทศบาลตำบลจุมจัง
ประชาสัมพันธ์ เบอรืโทรรถดุดส้วม บริการในพื้นที่ตำบลจุมจัง
สัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2565
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลจุมจัง
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
โครงการจุมจังห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปีงบประมาณ 2565
พิธีมอบบ้านตามโครงการ "สร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2564 " ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 6 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3593/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27
คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3593/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26
เทศบาลตำบลจุมจัง ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
ติดต่อ Live Chat กับเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
เชิญชวนประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง ประจำปี 2564 article
ประชุมโครงการตำบลต้นแบบ นำร่องบูรณาการจัดการเชิงพื้นที่
ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
5 ธันวาคม 2563 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
Big Cleaning Day "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ประจำปีงบประมาณ 2564เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th