ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bullet แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
bulletมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
bulletข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.ของรัฐ
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletระเบียบสภาเทศบาลตำบลจุมจังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
bulletประกาศสภาเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
bullet รายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน)
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน)
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันปิยมหาราช ประจำปี 2565
วันที่ 27/10/2022   15:36:31
ประมวลภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 วันที่ 15/08/2023   11:37:56
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปี 2566 วันที่ 24/05/2023   15:38:09
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน "จุมจังอคาเดมี่" Joomjung junior clup 2023 วันที่ 23/05/2023   15:44:09
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีของเทศบาลตำบลจุมจัง ปี 2565 วันที่ 21/09/2022   10:33:40
โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมระยะ เข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 21/09/2022   10:13:19
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้" วันที่ 21/09/2022   10:31:44
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2565 วันที่ 21/09/2022   10:09:23
ประชุมพนักงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 20/09/2022   12:07:55
"วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 20/09/2022   12:10:49
กิจกรรม Big Cleaning Day วันไข้เลือดออก วันที่ 20/09/2022   11:54:46
ประชุมแนวทางการปฎิบัติราชการ และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ วันที่ 20/09/2022   12:09:19
ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย วันที่ 28/08/2020   10:04:08
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1ฝน 1คน 1ต้น วันที่ 27/08/2020   13:59:47
โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 วันที่ 27/08/2020   11:38:40
วันแม่แห่งชาติ 2563 วันที่ 13/08/2020   11:26:57
โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2563 วันที่ 17/07/2020   11:34:38
นิเทศติดตามงานกิจการเด็กและเยาวชน 2563 วันที่ 17/07/2020   11:24:41
4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 07/04/2020   11:06:26
เทศบาลตำบลจุมจังออกร่วมระงับเหตุอัคคีภัยที่โรงงานน้ำตาล วันที่ 19/06/2020   10:48:42
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ 19/06/2020   10:48:28
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562 วันที่ 19/06/2020   10:48:17
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562 วันที่ 19/06/2020   10:48:06
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งตำบลจุมจัง ประจำปี 2565 วันที่ 20/06/2023   14:41:51เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th