ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประวัติตำบลจุมจัง

                                    ประวัติตำบลจุมจัง

       ตำบลจุมจังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ของอำเภอกุฉินารายณ์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันปี พ.ศ.2482 

โดยแยกออกจากตำบลบัวขาว  ชื่อตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินาราณ์  จังหวัดมหารสารคาม  มีหมู่บ้านใน

การปกครอง   13    หมู่บ้าน   คือ  บ้านจุมจัง   บ้านหนองแข้   บ้านเหล่าไฮงาม   บ้านหนองเม็ก 

บ้านหนองห้วยแดง    บ้านโคกโก่ง  บ้านขุมขี้ยาง   บ้านกลาง   บ้านนาเหนือ   บ้านนาสีนวล 

บ้านหนองหัวแฮด  บ้านโคกกลางและบ้านหนองบัวทอง
     

ปี พ.ศ. 2505  ตำบลกุดหว้า แยกออกจากตำบลบัวขาว จึงได้แบ่งเขตบ้านห้วยแดง  บ้านโคกโก่ง 

บ้านขุมขี้ยาง  ไปขึ้นกับตำบลกุดหว้า


     ปี พ.ศ. 2513  ตำบลเหล่าไฮงาม  แยกออกจากตำบลจุมจัง  ได้แบ่งเขตหมู่บ้าน  บ้านหนองเม็ก 

บ้านกลาง  บ้านโนนยาง  บ้านสวนผึ้งไปขึ้นกับตำบลเหล่าไฮงาม


    ปี  พ.ศ. 2525  ตำบลสมสะอาดได้แยกออกจากตำบลบัวขาว  และได้แบ่งเขตบ้านหนองบัวทองไปขึ้น

กับตำบลสมสะอาด

 

                        ความเป็นมาของเทศบาลตำบลจุมจัง


       ปี  พ.ศ.  2539  สภาตำบลจุมจัง  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่     19   เดือน  มกราคม  2539


     ปี พ.ศ. 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลจุมจัง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  18  เดือน กรกฎาคม  2551

 

     ปี พ.ศ. 2557  เทศบาลตำบลจุมจัง  ได้ปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็ก เป็นเทศบาลขนาดกลาง

 ตามมติ กทจ. กาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่  19   เดือน  กุมภาพันธ์  2557เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th