ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564
bulletคำสั่ง คณะกรรมการ ในการจัดทำแผนฯ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊ก)
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletรายงานสถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ประจำปีงบประมาณ 2564 

              ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๖,๑๐,๑๑

 

 

 

ตำบลจุมจัง เทศบาลตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

                               คลิ๊กดูรายละเอียด

……………………………….......................................................................................................

          ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน PARA  ASPHALT  CONCRETE

 

 

ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

 

 

ถนนสายข้าง  ร.ร.จ.พ.ร. ดงสีเสียด-ร่องน้ำวังเดือนหเา  บ้านจุมจัง  หมู่ที่ 1   

 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

                                คลิ๊กดูรายละเอียด

 

  

…………………………………….............................................................................................

           ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 

 

บ้านหนองหัวแฮด  หมู่ที่ 7  สายหนองหัวแฮด-กุดแห่   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

             ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                               คลิ๊กดูรายละเอียด

……………………………………................................................................................................ 

            ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองหัวแฮด   

 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                               คลิ๊กดูรายละเอียด   

........................................................................................................................................

ประจำปีงบประมาณ 2563

           ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.บ้านจุมจัง  หมู่ที่ ๒

 

สายส่างกกพอก-หนองบักโล-วังเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑      หน้า ๒

 …………………………………….................................................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.บ้านน้อยเจริญ  หมู่ที่ ๘

 

สายแยกหนองแวงน้อย-วัดป่าโคกหนองแซง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑       หน้า ๒        หน้า ๓

 

 

 

……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE

 

 

ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอกไปหนองบักโล-ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑

 

 

......................................................................................................................................

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE

 

 

ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอก

 

ไปหนองบักโล่-ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑     หน้า ๒    หน้า ๓

 

 

……………………………………..............................................................................

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน

 

 

บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๑๕ และบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘,๑๑ จำนวน ๓ จุด

 

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า๑     หน้า๒    หน้า๓

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๑๔ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า

……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๘ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า

……………………………………............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    

……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑     หน้า๒ 

 …………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศขายทอดตลาดหอถังประปาหมู่ที่ ๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                               คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า๓

 …………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศราคากลางตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๙

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า๓

 ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยวิธีเสริมผิวจราจร

แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

           ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 …………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 …………………………………….............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                               

คลิกดูรายละเอียด

 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                               

 

 

คลิกดูรายละเอียด
 

 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                 คลิกดูรายละเอียด
 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                คลิกดูรายละเอียด
 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองแข้  หมู่ที่ ๓

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                 คลิกดูรายละเอียด
 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที่ ๑๐

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                คลิกดูรายละเอียด
 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประมูลราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Auction )

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑     หน้า ๒    หน้า ๓   หน้า ๔    หน้า ๕

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( แบบรถกระบะ )

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑     หน้า ๒

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑,๙

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๘

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖,๑๒

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกประสิทธิ์-บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๐,๑๔

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยจัมจังตอนล่าง บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                  คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแดง บ้านหนองหัวแฮด หมู่ที่ ๗

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองยาง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                              

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาซื้อถังขยะยางรถยนต์

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนห้องน้ำผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘)

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖)

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑)

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยจุมจังตอนล่าง ( หน้าฝายบ้านหนองแข้ )

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                  

 

คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

            เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th