ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

 

 

 

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.บ้านจุมจัง  หมู่ที่ ๒ สายส่างกกพอก-หนองบักโล-วังเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑      หน้า ๒

 

……………………………………..............................................................................

 

 

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.บ้านน้อยเจริญ  หมู่ที่ ๘ สายแยกหนองแวงน้อย-วัดป่าโคกหนองแซง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑       หน้า ๒        หน้า ๓ 

 

……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอกไปหนองบักโล่-ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑  

 

……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอกไปหนองบักโล่-ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑     หน้า ๒    หน้า ๓

 

……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๑๕ และบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘,๑๑ จำนวน ๓ จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า๑     หน้า๒    หน้า๓

 

……………………………………..............................................................................

 

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๑๔  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า

 

……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๘  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า

 

……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    

 

……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑     หน้า๒ 

 

 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศขายทอดตลาดหอถังประปาหมู่ที่ ๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า๓

 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศราคากลางตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๙

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า๓

 

 ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยวิธีเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

           ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 

 ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

  

 ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด
 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 คลิกดูรายละเอียด
 

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด
 

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองแข้  หมู่ที่ ๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 คลิกดูรายละเอียด
 

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที่ ๑๐

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด
 

  ……………………………………..............................................................................

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประมูลราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Auction )

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑     หน้า ๒    หน้า ๓   หน้า ๔    หน้า ๕

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( แบบรถกระบะ )

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑     หน้า ๒

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑,๙

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๘

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖,๑๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกประสิทธิ์-บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๐,๑๔

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยจัมจังตอนล่าง บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                  คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแดง บ้านหนองหัวแฮด หมู่ที่ ๗

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองยาง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                              คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาซื้อถังขยะยางรถยนต์

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนห้องน้ำผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลจุมจัง

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘)

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖)

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑)

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยจุมจังตอนล่าง ( หน้าฝายบ้านหนองแข้ )

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                   คลิกดูรายละเอียด

  ……………………………………..............................................................................

            เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th