ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bullet แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
bulletมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
bulletข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.ของรัฐ
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletระเบียบสภาเทศบาลตำบลจุมจังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
bulletประกาศสภาเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
bullet รายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน)
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน)
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านตำบลจุมจัง  สายเก่ากลาง  บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2 - บ้านสันติสุข หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 กรกฎาคม  2566

คลิ๊กดูรายละเอียด

**********************************************************************************************************************************************************

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภานในหมู่บ้านตำบลจุมจัง

สายเก่ากลาง บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2  - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566

 

คลิ๊กดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 มกราคม  2566

คลิ๊กดูรายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ  ณ  วันที่ 15 ธันวาคม 2565

คลิ๊กดูรายละเอียด

******************************************************************************************************************************************************************

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5

 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  สิงหาคม  2565

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

------------------------------------------------------------------

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  2565

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

              ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๖,๑๐,๑๑ ตำบลจุมจัง เทศบาลตำบลจุมจัง  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

                               คลิ๊กดูรายละเอียด

……………………………….......................................................................................................

          ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน PARA  ASPHALT  CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ถนนสายข้าง  ร.ร.จ.พ.ร. ดงสีเสียด-ร่องน้ำวังเดือนห้า  บ้านจุมจัง  หมู่ที่ 1  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

                                คลิ๊กดูรายละเอียด

 

…………………………………….............................................................................................

           ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน   

 

บ้านหนองหัวแฮด  หมู่ที่ 7  สายหนองหัวแฮด-กุดแห่   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

             ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                               คลิ๊กดูรายละเอียด

……………………………………................................................................................................ 

            ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหนองหัวแฮด   

 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                               คลิ๊กดูรายละเอียด   

........................................................................................................................................

ประจำปีงบประมาณ 2563

           ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.บ้านจุมจัง  หมู่ที่ ๒

 

สายส่างกกพอก-หนองบักโล-วังเดือนห้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑      หน้า ๒

 …………………………………….................................................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.บ้านน้อยเจริญ  หมู่ที่ ๘ 

 

สายแยกหนองแวงน้อย-วัดป่าโคกหนองแซง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑       หน้า ๒        หน้า ๓

…………………………………….............................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE 

ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอกไปหนองบักโล-ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

 

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑

 

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง PARA ASPHALT CONCRETE

 

 

 

 

ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติถนนสายส่างกกพอก

 

 

 

ไปหนองบักโล่-ร่องน้ำวังเดือนห้า บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า ๑     หน้า ๒    หน้า ๓

 

 

……………………………………..............................................................................

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน

 

 

 

 

บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๑๕ และบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘,๑๑ จำนวน ๓ จุด

 

 

 

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

                                คลิกดูรายละเอียด      หน้า๑     หน้า๒    หน้า๓

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๑๔ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า

……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๘ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า

……………………………………............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    

……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑     หน้า๒ 

 …………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศขายทอดตลาดหอถังประปาหมู่ที่ ๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                               คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า๓

 …………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกาศราคากลางตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๙

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                                คลิกดูรายละเอียด    หน้า๑   หน้า๒    หน้า๓

 ……………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.ด้วยวิธีเสริมผิวจราจร

แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

           ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 …………………………………..............................................................................

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒

 …………………………………….............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

 ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๘

                                คลิกดูรายละเอียด  หน้า๑  หน้า๒ 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                               

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๒

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

คลิกดูรายละเอียด
 

 

 

 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๓

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                 คลิกดูรายละเอียด
 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                คลิกดูรายละเอียด
 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านหนองแข้  หมู่ที่ ๓

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                 คลิกดูรายละเอียด
 

 

  …………………………………….............................................................................

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที่ ๑๐

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                คลิกดูรายละเอียด
 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑

 

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

                                 คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   ประมูลราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E - Auction )

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑     หน้า ๒    หน้า ๓   หน้า ๔    หน้า ๕

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( แบบรถกระบะ )

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 คลิกดูรายละเอียด    หน้า ๑     หน้า ๒

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑,๙

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓,๘

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖,๑๒

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนลูกรัง บ้านโคกประสิทธิ์-บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ ๑๐,๑๔

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยจัมจังตอนล่าง บ้านหนองแข้ หมู่ที่ ๓

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                  คลิกดูรายละเอียด

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยแดง บ้านหนองหัวแฮด หมู่ที่ ๗

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองยาง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๐

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                              

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                 

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาซื้อถังขยะยางรถยนต์

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนห้องน้ำผู้พิการและผู้มาติดต่อราชการ เทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

ประกาศเประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

 

 

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๘)

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๖)

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

  ……………………………………..............................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๑)

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

 คลิกดูรายละเอียด

 

 

  ……………………………………..............................................................................

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยจุมจังตอนล่าง ( หน้าฝายบ้านหนองแข้ )

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

  ……………………………………..............................................................................

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านจุมจัง หมู่ที่ ๒

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                  

 

คลิกดูรายละเอียด

 

 

  ……………………………………..............................................................................

            เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th