ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ของเทศบาลตำบลจุมจัง

 

  ตำบลจุมจัง  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของตำบล   ได้แก่

     ดิน  ดินในตำบลจุมจังนั้นเป็นดินที่มีศักยภาพปานกลางสำหรับการเกษตร  ดินจะเป็นดินร่วนปนทราย

 

     แหล่งน้ำ  น้ำเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต  แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลจุมจัง   ได้แก่

        ห้วย  ได้แก่   

             1. ห้วยจุมจัง 

             2. ห้วยแดง

       หนอง    ได้แก่ 

         1.  หนองผือน้อย       17.  หนองขี้ม้า

         2.  หนองแวงใหญ่     18.  หนองโค้ง

         3.  หนองบ้านดู่         19.หนองแวงอีจ่อย    

         4.  หนองหัวแฮด       20.  หนองไฮ

         5.  หนองแวงน้อย      21.  หนองยาง

         6.  หนองไผ่หว้า        22.  หนองสองห้อง

         7. หนองเจ้าปู่           23.  หนองไผ่ใหญ่

         8. หนองบัว              24.  หนองบัวแดง

         9. หนองสนม            25.  หนองขอนแก่น

       10.  หนองปู่ตา           26.  หนองกุดยาง

       11.  หนองบ้าน           27.  หนองกุดเต่า

       12.  หนองกุดโป่ง       28.  หนองผือทุ่ง

       13.  หนองบ้านดู่         29.  หนองจอก

       14.  หนองม่วง           30.  หนองบ้าน

       15. หนองป่าสาธารณประโยชน์ 

       16. หนองบุ่งเย็น     

      คลอง   ได้แก่

       1.  คลองส่งน้ำห้วยจุมจัง

      ร่องน้ำ   ได้แก่

       1.  ร่องน้ำคำตาแม

       2.  ร่องน้ำนาน้ำท่วม

       3.  ร่องน้ำหนองแก่นทราย

       4.  ร่องน้ำห้วยซัน

       5.  ร่องน้ำนาท่ม

       6.  ร่องน้ำหนองบ้านดู่

      ฝาย   ได้แก่

       1.  ฝายน้ำล้นห้วยจุมจัง     

       2.  ฝายน้ำล้นร่องน้ำหนองแก่นทราย 

       3.  ฝายน้ำล้นห้วยแดง               

       4.  ฝายน้ำล้นร่องน้ำหนองบ้าน               

       5.  ฝายน้ำล้นร่องน้ำคำตาแม

       6.  ฝายน้ำล้นร่องน้ำกุดจับ

       7.  ฝายน้ำล้นร่องน้ำหนองแวง

 

   ป่าไม้  

        ป่าไม้ในเขตตำบลจุมจังเหลือน้อยมาก ส่วนมากจะเป็นป่าโคก  เช่น

        1.โคกหนองแฝก  หมู่ที่  8 บ้านน้อยเจริญ จำนวน 62 ไร่

        2.โคกนาคู หมู่ที่  4   บ้านนาเหนือ  จำนวน  10  ไร่

        3.ป่าโคกหนองแซง หมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ จำนวน14 ไร่

        4.ป่าหนองผักพราย(วัดป่านาคำ) หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง จำนวน 52 ไร่

        5.โคกป่าสาธารณะ  หมู่ที่ 7  บ้านหนองหัวแฮด จำนวน 6  ไร่

        6.โคกใหญ่วัดป่านาสีนวล หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล จำนวน 72 ไร่

        7.โคกหนองขี้ม้า   หมู่ที่   2   บ้านจุมจัง จำนวน  3  ไร่

 เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th