ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


จำนวนประชากร

 

 

 

 

จำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง

 

ตำบลจุมจัง  มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ  9,605     คน  

               แยกเป็น     ประชากรชาย       4,778         คน 

                              ประชากรหญิง      4,827          คน  

                             ( ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 ) 

 

..................................................................................................... 

 

 

ตำบลจุมจัง  มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ     9,589       คน  

               แยกเป็น     ประชากรชาย              4,769       คน 

                              ประชากรหญิง            4,820        คน  

 

                             ( ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 ) 

 

..................................................................................................... 

 

  

ตำบลจุมจัง  มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ  9,556  คน  

               แยกเป็น     ประชากรชาย            4,783    คน 

                              ประชากรหญิง           4,773    คน  

                       ( ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 )

   

.....................................................................................................

  

 

ตำบลจุมจัง  มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ  9,505    คน  

               แยกเป็น     ประชากรชาย            4,755    คน 

                              ประชากรหญิง           4,750    คน  

                       ( ข้อมูล  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558 ) 

 

 

..................................................................................................... 

   

ตำบลจุมจัง  มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ    9,463   คน   

               แยกเป็น     ประชากรชาย              4,703   คน  

                              ประชากรหญิง             4,760    คน   

                        ( ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 ) 

..................................................................................................... 

 

  

 ตำบลจุมจัง  มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ  9,463   คน   

                แยกเป็น     ประชากรชาย            4,703   คน   

                                        ประชากรหญิง           4,760    คน 

                       ( ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2556 )เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th