ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง

ชื่อหมู่บ้าน       บ้านจุมจัง

ข้อมูลหมู่บ้าน


1.   นายไชยยนต์   ธุระพันธ์                 ตำแหน่ง       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
2.   นาย                                             ตำแหน่ง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3.   นาย                                             ตำแหน่ง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

ข้อมูลทั่วไป 


                   ประชากร       จำนวน         247       ครัวเรือน


                                    ชาย          จำนวน        505       คน
                                    หญิง         จำนวน        486      คน

                            

 

พื้นที่ทั้งหมด  

                  จำนวน                      ตรม.

 

ประวัติชุมชน


                บ้านจุมจัง  หมู่ที่  2  ตำบลจุมจัง  เดิมขึ้นกับบ้านจุมจัง  หมุ่ที่  1   เป็นหมู่ที่  14 

ตำบลบัวขาว  ต่อมา ปี พ.ศ.2481  ทางการได้แยกตำบลบัวขาวเป็นตำบลจุมจัง  บ้านจุมจัง 

หมู่ที่  2  จึงแยกออกจากหมู่ที่  1  โดยมี นายใส  สกุลจุมจัง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ต่อมา 

นายชารี  เรืองรูจี  เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนัน จนถึง  พ.ศ. 2516  นายกิ่ง  ศัตรูพ่าย  จนถึง 

พ.ศ. 2540  นายพันธุ์  บุ่งอุทุม  จนถึง ปี พ.ศ. 2545  นายสมศรี  นิลนิตย์  พ.ศ.2550 

นายเวียงชัย  สกุลไทย  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

 

การประกอบอาชีพ


          ประชาการส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน  ประกอบอาชีพทำไร่  ทำนา เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการ

และรับจ้างทั่วไป

 

ประเพณีของชุมชน


       เป็นไปตามฮีต  12  คอง  14  คือ มีทุกเดือน  ดังนี้

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th