ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้

                                             ชื่อหมู่บ้าน       บ้านหนองแข้

ผู้นำหมู่บ้าน

 

 

1.  นายนิกร              ภูแถวเชือก           ตำแหน่ง กำนันตำบลจุมจัง             (กลาง)
2.  นายนิรันดร์          ชมภูเขา               ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    ( ซ้าย )
3.  นายณรงค์ฤทธิ์     ใจซื่อ                  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    ( ขวา  )

 

ข้อมูลประชากร


         จำนวน   169    ครัวเรือน      ประชากรทั้งสิ้น        704        คน

     
                        แยกเป็น         ชาย          จำนวน            353         คน
                                      หญิง         จำนวน            351         คน

พื้นที่ทั้หมด 

                        ประมาณ    160   ไร่

มีอาณาเขต  

               

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านหนองแข้        หมู่ที่   15
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านนาเหนือหมู่ที่   4
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านน้อยเจริญ  หมู่ที่    8
ทิศตะวันตก   ติดกับ ลำห้วยจุมจังและบ้านจุมจัง   หมู่ที่   1 

                              

ประวัติชุมชน

              เมื่อปี พ.ศ. 2464 มีผู้คนอพยพจากตำบลบัวขาว พร้อมกับกลุ่มที่ตั้งบ้านเหล่าไฮงาม

บ้านจุมจังและต่อมาทางการได้ตั้งตำบลจุมจัง บ้านหนองแข้ จึงได้เป็นหมู่ที่ 3 ตำบลจุมจัง

บ้านหนองแข้จึงได้เป็นหมู่ที่ 3 ตำบลจุมจัง ประมาณปี 2482 โดยมี นายถาวร จิตรักษ์ 
  
นายหวด ชนะมารี  นายนิกร ภูแถวเชือก เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามลำดับ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 3 

ตำบลจุมจัง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  9 กิโลเมตร 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 


           เป็นพื้นที่ราบสูงติดกับลำห้วยจุมจัง  เป็นแหล่งน้ำหลักในการเกษตร ประมงและเลี้ยงสัตว์ 

ถนนในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต

ลักษณะทางสังคม 


           มีโรงเรียน  1  แห่ง  ใช้ร่วมกันกับ  หมู่ที่  3 , 8, 11, 15  มีวัดพุทธ  1  แห่ง  ใช้ร่วมกับหมู่ที่  3 ,

8, 11, 15   การสาธารณสุขชาวบ้านใช้บริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัยบ้านจุมจัง

สถาพทางเศรษฐกิจ

             สภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน /ปี 36,487  บาท 

รายได้ส่วนใหญ่จากการเกษตร ทำนา   ทำไร่   เลี้ยงสัตว์ 

พืชเศรษฐกิจ


              มีอ้อย  ถั่วลิสง

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน


              น้ำอ้อยก้อน  ถั่วลิสงคั่วทราย 

แหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน  


             คือ  หนองแวงใหญ่  ลำห้วยจุมจัง

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ


            มีองค์กรคนวัดจุมจัง  กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน  กลุ่มผลิตน้ำอ้อยก้อน  กองทุนหมู่บ้าน 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 ประเพณีของชุมชน


       เป็นไปตามฮีต  12  คอง  14  คือ มีทุกเดือน  ดังนี้

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th