ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ

ชื่อหมู่บ้าน       บ้านนาเหนือ

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายทองบุญ   ศรีไชย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
2. นายนิยม    ไฝดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายศุภชัย    เชิญบ่อแก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 ข้อมูลประชากร
                  

จำนวน  98 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      406       คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   198        คน
    หญิง   จำนวน   208        คน

                                                          

พื้นที่ทั้งหมด      ประมาณ      1,760    ไร่

มีอาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านหนองแข้        หมู่ที่   11  ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านนาสีนวล  หมู่ที่  5  ตำบลจุมจัง
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านกลาง    หมู่ที่    7  ตำบลเหล่าไฮงาม
ทิศตะวันตก   ติดกับ ลำห้วยจุมจังและบ้านโคกกลาง   หมู่ที่   6   ตำบลจุมจัง

 
ประวัติชุมชน

          บ้านนาเหนือ  ได้ก่อตั้งมาแล้ว  200  ปี  เดิมบรรพบุรุษกลุ่มหนึ่ง ได้พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐาน

ทำมาหากินอยู่ที่นี้เป็นพวกชนเผ่ากุลา ซึ่งมาจากดินแดน ทุ่งกุลาร้องไห้ในจังหวักยโสธร มีหัวหน้าทีม

ชื่อ เฒ่าพระโบราณ  เห็นว่าบริเวณแห่งนี้ทำเลดีเหมาะสมกับทำนา ทำไร่  จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้น  เรียกว่า
 
บ้านนาแวงอี่จ่อย เรียกชื่อตามหนองน้ำ คือ หนองแวงอี่จ่อย  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านให้เป็นทางการ
 
เพื่อให้สภาพเหมาะสมเพราะที่นาทำมาหากินอยู่ทางทิศเหนือของหมุ่บ้าน  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  บ้านนาเหนือ

เท่าทุกวันนี้  โดยมีผู้ดำเนินการ  ดังนี้

 1.   นายจุม      วิเศษศิลป์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

 2.   นายสิงห์    วิเศษศิลป์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  2

 3.  นายทองดี   ชมภูเขา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  3

 4.  นายทองสุข  ศิลากุล เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  4

 สิ่งที่มองเห็นโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน  คือ  วัดป่านาเหนือ  เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของชาวบ้าน 

ลักษณะภูมิประเทศ

      พื้นที่เป็๋นที่ราบสูงมีลำห้วยจุมจังเป็นแหล่งน้ำสายหลักที่ชาวบ้าน  ได้อาศัย  มี  3  ฤดู  ฤดูหนาว 

ฤดูร้อน  และฤดูฝน

ลักษณะทางสังคม

     การศึกษา  มีโรงเรียน  1  แห่ง  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา  ศาสนาที่ชาวบ้านนับถือ  คือ 

ศาสนาพุทธ  มีวัด 1 แห่ง  การสาธารณสุขที่ชาวบ้านใช้บริการรักษาโรค  โดยสถานีอนามัยบ้านาสีนวล

สภาพทางเศรษฐกิจ

       สภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน /ปี 38,001  บาท  รายได้

ส่วนใหญ่จากการเกษตร ทำนา   ทำไร่   เลี้ยงสัตว์  
 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

     คือ  ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน

     คือ  ผ้าพื้นเมือง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

      มีป่าไม้       16       ไร่

แหล่งน้ำที่สำคัญ

      คือ  หนองแวงอีจ่อย  ลำห้วยแดง  กุดยาง  ลำห้วยจุมจัง

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

      ประกอบด้วย  กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

(กข.คจ.)  ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ประเพณีของชุมชน


      บ้านนาเหนือนับถือศาสนาพุทธ  มี วัด  1  แห่ง  มีการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาวอีสานตลอด  โดยมีการยึดเหนี่ยว  ฮีต  12  ครอง  14  และจะมีกิจกรรมที่สำคัญทุกปี  คือ 

บุญปริวาสกรรมจึงจัดให้มีขึ้นที่วัดป่านาเหนือเป็นประจำทุกปี 

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th