ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล

ชื่อหมู่บ้าน       บ้านนาสีนวล

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายชาญชัย      สารสิริ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
2. นายสมดี           ลือฉาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายสงวนศักดิ์   พรรณโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 ข้อมูลประชากร 

จำนวน    115    ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      513      คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   251        คน
    หญิง   จำนวน   262      คน

                     
 

พื้นที่ทั้งหมด        จำนวน      66     ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านนาเหนือ       หมู่ที่   4  ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านหนองหัวแฮด  หมู่ที่  7  ตำบลจุมจัง
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านกลาง    หมู่ที่    7  ตำบลเหล่าไฮงาม
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที่   6   ตำบลสมสะอาด

ประวัติชุมชน

 เมื่อประมาณ  80  ปี  มาแล้ว  บ้านนาสีนวลเดิมตั้งอยู่วัดป่านาเหนือ  เมื่อหมู่บ้านเกิดโรคระบาดมี

คนล่มตายเป็นจำนวนมาก  จึงได้มีการย้ายถิ่นฐานมาตั้งทางทิศตะวันตก แล้วตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ 

ว่า 
บ้านนาสีนวล    ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน  ดังนี้ 

 1.  นายนิพนธ์ ทำนา
 
 2.  นายมิ่ง  ศรีพิลาบ

 3.  นายบุดดี สิงห์ภักดี

 4.  นายเคน สายบุ่งคล้า

 5.  นายประกิจ ชมปากเกลี้ยง

ลักษณะภูมิประเทศ

      เป็นพื้นที่ราบสูง  เหมาะสมแก่การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ ลำห้วยจุมจัง

ลักษณะทางสังคม

     มีโรงเรียน    1  แห่ง  เป็นการศึกาาระดับประถมศึกษา  ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด 1 แห่ง 

การสาธารณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัยบ้านนาสีนวล


สภาพทางเศรษฐกิจ

       สภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้าน  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน /ปี 45,567  บาท 

รายได้ส่วนใหญ่ 
จากการทำนา   ทำไร่ 

พืชเศรษฐกิจ

      มีข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง  และถั่วลิสง

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน

     คือ  ถั่วลิสง  และผ้าไหม

แหล่งน้ำที่สำคัญ

     คือ  ลำห้วยจุมจัง  ห้วยแดง  และบุ่งเย็น

ทรัพยกรธรรมชาติที่สำคัญ

    มีป่าไม้  ป่าโคกใหญ่  มีเนื้อที่  97  ไร่  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  คือ  ฝายน้ำล้นห้วยจุมจัง

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

    กลุ่มออมทรัพยืเพื่อการผลิต  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน  กลุ่มผลิตน้ำอ้อยก้อน 

กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กองทุน อพป. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

และกองทุน กข.คจ.

ประเพณีของชุมชน

      บ้านาสีนวล  หมู่ที่  5  มีศิลปวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน  ได้แก่  กลุ่มกองยาวและกลุ่มแม่บ้านฟ้อนรำ 

เป็นงานศิลปวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านเป็นอย่างดี  และราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการถือปฏิบัติ

"ฮีตสิบสองคลองสิบยสี่" และพิธีกรรมทางทางศาสนา

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th