ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านโคกกลาง

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายมลิ         โคตรศรี ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  6
2. นางรัตนาพร     ลือฉาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายสุพรม     ไฝดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร
                  

จำนวน    203   ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      838     คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   408         คน
    หญิง   จำนวน   430       คน

                                      ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 )

 

พื้นที่ทั้งหมด        จำนวน        3,110        ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านโคกกลาง       หมู่ที่   12  ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที่  6  ตำบลสมสะอาด
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านนาเหนือ    หมู่ที่    4  ตำบลจุมจัง
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านสมสะอาด  หมู่ที่   1,  หมู่ที่   3   ตำบลสมสะอาด

ประวัติชุมชน

     บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  6  ตำบลจุมจัง  จัดตั้งราวปี  พ.ศ. 2420  โดยการนำของพ่อสุริโย และ

พ่อโพธิ์แสง  เป็นหัวหน้านำญาติพี่น้อง  จากถิ่นเดิมเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน

อยู่ที่ข้างลำห้วยจุมจัง  ฝั่งทางทิศตะวันออกและต่อมาได้ย้ายข้ามลำห้วยจุมจัง  มาอยู่ทางฝั่งตะวันตก
 
ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การทำมาหากิน  ปี  พ.ศ. 2468  ทางการได้ตั้ง

 1.  นายชาตรี    โคตรศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

 2.  นายบรรจง   โคตรศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  2

 3.  นายอำนาจ    วิเศษศิลป์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน    พ.ศ. 2523 - 2546

 4.  นายมะลิ        โคตรศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน     พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นพื้นที่ราบสูง  เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์  โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติ

ลักษณะทางสังคม

      มี โรงเรียน  1  แห่ง  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา  ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด   2  แห่ง 

คือวัดบ้านโคกกลาง  และวัดป่านาคำ  การสาธาณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัย

บ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

    สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านโคกกลาง หมู่ที่  6  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี  38,121 บาท
 
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการ  ทำนา  ทำไร่  ยางพารา  การเลี้ยงสัตว์

พืชเศรษฐกิจ

       คือ  ยางพารา

สินค้าชุมชนประจำชุมชน  
   
       คือ    อ้อย

แหล่งน้ำที่สำคัญ
  
    คือ  ลำห้วยจุมจัง  ห้วยแดง  และบุ่งเย็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

    มีป่าไม้   110  ไร่  

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ
   
     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กลุ่มสตรีทอผ้า  กลุ่มเลี้ยงโค  กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มปลูกยางพารา

ประเพณีของชุมชน

     บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  6   เป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธ  มีการทำบุญมหาชาติ  บุญกฐิน  บุญบั้งไฟ
 
และถือปฏิบัติตาม "ฮีตสิบสองครองสิบสี่" และพิธีกรรมทางศาสนา

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th