ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด

ชื่อหมู่บ้าน       บ้านหนองหัวแฮด

 

ผู้นำหมู่บ้าน

1นางบุญสุข   ศิรินุพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
2. นายปรีชา         ศิรินุพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายประมวล     ทิพย์บุญชู ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร  

จำนวน     73   ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      301     คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   155         คน
    หญิง   จำนวน   146        คน

                                               ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 )

พื้นที่ทั้งหมด 

         จำนวน 1,120 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านนาสีนวล      หมู่ที่   5   ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านกุดแห่   อำเภอเมยวดี    จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านโน   อำเภอเมยวดี    จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านหนองบัวทอง   ตำบลสมสะอาด   และลำห้วยจุมจัง


ประวัติชุมชน

    บ้านหนองหัวแฮด  หมู่ที่  7  ตำบลจุมจัง  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  ปี  พ.ศ. 2481  โดยมีนายครูแสง  แก้วสนิท 

เป็นผู้ก่อตั้ง  ได้พาพรรคพวกอพยพมาจกาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาอาศัยอยู่ ปัจจุบันมีนายธงชัย  ดวงประทุม 

เป็นผู้ใหญ่บ้าน   การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน  โดยเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ขับรถไปตามสายกาฬสินธุ์

- มุกดาหาร  ถึงอำเภอกุฉินารายณ์  เลี้ยวขวาไปตามถนนสายกุฉินารายณ์ - โพนทอง  แล้วเลี้ยวซ้ายที่

บ้านสมสะอาดผ่านบ้านหนองบัวทองจากบ้านหนองบัว ประมาณ  2  กิโลเมตร ก็จะเป็นหมู่บ้านหนองหัวแฮด

ลักษณะภูมิประเทศ

      เป็นพื้นที่ราบติดกับลำห้วยจุมจัง  หมู่บ้านติดกับลำห้วยทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านทิศตะวันออก  ติดกับ

ห้วยแดง  ทิศใต้  และทิศตะวันตก  ติดกับลำห้วยจุมจังการประกอบอาชีพ  ประชาการส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน

ประกอบอาชีพทำไร่ 
ทำนา เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป

ลักษณะทางสังคม 

      บ้านหนองหัวแฮด  มีโรงเรียน  1  แห่ง  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา  เรียนร่วมกับหมู่ที่  4,5
 
ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด    1  แห่ง  การสาธารณสุขสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดย

สถานีอนามัยบ้านนาสีนวล

สภาพทางเศรษฐกิจ

      สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านหนองหัวแฮด พบว่าประชากร มีรายได้เฉลี่ย / คน ปี 36,744   บาท 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

     ข้าว

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน

      คือ  ถั่วลิสงแปรรูป  

แหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน

     คือ  ลำห้วยจุมจัง  หนองหัวแฮด  ลำพะยัง  และลำห้วยแดง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

      มีป่าไม้  มีเนื้อที่   6  ไร่

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

      กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กองทุนหมู่บ้าน

ประเพณีของชุมชน

     บ้านหนองหัวแฮด  หมู่ที่  7  ตำบลจุมจัง  มีศิลปวัฒนธรรมประจำหมุ่บ้าน  ได้แก่ 

สรภัญญะ  ซึ่งชาวบ้านได้มีการรักษาไว้  เป็นสิ่งที่สมควรให้มีประจำหมู่บ้าน  มีการถือปฏิบัติตาม

"ฮีตสิบสองคลองสิบสี่"  และพิธีกรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตตามธรรมชาติแบบพอเพียง

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th