ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านน้อยเจริญ

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายประเสริฐ      ใจเย็น ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ที่ 8
2. นายสมพร         ไชยหนองแข้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายมนตรี          สิงห์ภักดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร 

จำนวน     239     ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น     1,016        คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   501         คน
    หญิง   จำนวน   515       คน

                                        

พื้นที่ทั้งหมด จำนวน        1,290        ไร่

อาณาเขต


ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านเหล่าไฮงาม   ตำบลเหล่าไฮงาม
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านน้อยเจริญ    หมู่ที่  11
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านโนนยาง   หมู่ที่  3
ทิศตะวันตก   ติดกับ ลำห้วยจุมจังและบ้านจุมจัง

ประวัติชุมชน

       เดิมขึ้นกับบ้านหนองแข้  หมู่ที่  8  ตำบลจุมจัง  ราวปี  พ.ศ. 2482  ได้แยกเป็นตำบลจุมจัง 

หมู่บ้านหนองแข้จึงแยกหมู่บ้านเป็นบ้านน้อยเจริญ  หมู่ที่  8  ตำบลจุมจัง  โดยมี

 1.  นายอุ้ย    นิลนิตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนันในสมัยนั้น

 2.  นายบัว    นิลนิตย์    เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

 3.  นายเลา    ตันชีเปลือย เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่  3

 4.  นายสมาน   สิมพร  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่   4

 ห่างจากตัวอำเภอกุฉินารายณ์  ประมาณ   13  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปของหมู่บ้านน้อยเจริญ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม  อยู่ริมฝั่งริมห้วยจุมจัง  ห่างจากตัว

อำเภอกุฉินารายณ์  ประมาณ   13  กิโลเมตร

ลักษณะทางสังคม

      มี โรงเรียน  1  แห่ง  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา  เรียนร่วมกับหมู่ที่  3, 11  ชาวบ้านนับถือ

ศาสนาพุทธ  มีวัด   1 แห่ง   การสาธาณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัยบ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

      สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านโคกกลาง  หมู่ที่   6  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี  31,588  บาท 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

     คือ  ข้าว

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน 

     คือ    ถั่วลิสงแปรรูป

แหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน

     คือ  ลำห้วยจุมจัง  ห้หนองแวงน้อย  หนองแซง

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กองทุนหมู่บ้าน 

ประเพณีของชุมชน

 บ้านน้อยเจริญ  หมู่ที่  8  ตำบจุมจัง  มีศิลปวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน  ได้มีการรักษาไว้ 

เป็นสิ่งที่สมควรให้มีประจำหมู่บ้าน  มีการปฏิบัติตาม  "ฮีตสิบสองครองสิบสี่"  และพิธีกรรม

ทางศาสนาและวิถีชีวิตตามธรรมชาติแบบพอเพียง

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th