ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านโคกประสิทธิ์

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายประนอม        ศรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
2. นายสวาท          โสระธิวา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายสาคร  อัฐปัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร 

จำนวน     152    ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      566       คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   291         คน
   หญิง   จำนวน   275       คน

                                              

พื้นที่ทั้งหมด    จำนวน        800        ไร่

อาณาเขต

 
ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านกุดหว้า   ตำบลกุดหว้า
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านอ่างแก้ว    หมู่ที่  14  ตำบลจุมจัง
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านเหล่าไฮงาม  ตำบลเหล่าไฮงาม
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านบุ่งคล้า  ตำบลบัวขาว

ประวัติชุมชน

    บ้านโคกประสิทธิ์  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2498  โดยมีพ่อไชย  อัฐปัน  พ่อพิมพ์  คชภูธร 

พ่อสุมา  เวชนิช  พ่อพุฒ  เหลาสุภาพ  พ่อคำสอน  อัฐปัน  พ่อพิมพ์   โสระธิวา  พ่อสิงห์  ศรีรักษ์ 

พ่อชาย  ศรีเมือง  พ่อพรม  นิลนิตย์  พ่ออ่อนสา  ขันทจักร์  ได้แยกออกจากบ้านจุมจัง  หมู่ที่  2  

แต่ยังขึ้นอยู่กับหมู่ที่  2   โดยมีนายชารี   เรืองรูจี   เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และเป็นกำนันตำบลจุมจัง

จนถึง  ปี  2516  จึงหมดวาระ  และมีนายกิ่ง  ศัตรูพ่าย  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมา  จนถึง ปี  2530 

ได้แยกหมู่บ้าน  โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที่  10  โดยมีนายสมบูรณ์  หันทะรักษ์ 

เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  จนถึงปี   2539  มีนายสาย  ศรีเมือง  เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปของหมู่บ้านโคกประสิทธิ์  เป็นที่ราบลุ่ม  พื้นที่ส่วนใหญ่รองรับน้ำคลองจาก

ชลประทานห้วยจุมจัง

ลักษณะทางสังคม

     มีโรงเรียน  1 แห่ง  โดยเรียนร่วมกับบ้านจุมจังหมู่ที่  1,2,9,10,13  และหมู่ที่ 14  ชาวบ้านนับถือ

ศาสนาพุทธ  มีวัด   1 แห่ง   ใช้ร่วมกับหมู่ที่   2,14  การสาธาณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรค

โดยสถานีอนามัยบ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

    สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านโคกประสิทธิ์  หมู่ที่   10  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี 

34,489  บาท  รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

     คือ  ข้าว

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน 

     คือ    น้ำยาล้างจาน

แหล่งน้ำ
 
    คือ  ลำห้วยจุมจัง  หนองยาง

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กองทุนหมู่บ้าน  และกลุ่มน้ำยาล้างจาน

ประเพณีของชุมชน

 
เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th