ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านโคกกลาง

 

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายหลั่น        วิเศษศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
2. นายสมพงษ์     ศรีเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นางสุภาพ       ศรีประจักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร

จำนวน     151    ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      658       คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   330         คน
   หญิง   จำนวน   328         คน

                                           

พื้นที่ทั้งหมด         จำนวน        1,700        ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านจุมจัง   หมู่ที่  1  ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านหนองบัวทอง  ตำบลสมสะอาด
ทิศตะวันออก ติดกับ  ห้วยจุมจังและบ้านนาเหนือ  หมู่ที่  4
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านสมสะอาด  หมู่ที่  1,3  ตำบลสมสะอาด

ประวัติชุมชน

     บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  12  ตำบลจุมจัง  ตั้งขึ้นตามประกาศกรมการปกครอง  เมื่อปี  พ.ศ. 2536 

โดยแยกออกจากบ้านโคกกลาง  หมู่ที่  6  โดยมีนายฉลาด  ใจทาน  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ปัจจุบัน

มีนายสุวัฒน์   สุมามาร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  โดยดูแลปกครอง   126  ครัวเรือน

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปของหมู่บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  12  พื้นที่เป็นดอน  เหมาะแก่การเกษตร บ้านโคกกลาง 

หมู่ที่  12   มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูหนาว  ฤดูฝน  และฤดูแล้ง

ลักษณะทางสังคม

      มีโรงเรียน   1  แห่ง  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  1   แห่ง 

การสาธารณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัยบ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านโคกกลาง พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / บาท/ปี   37,979   บาท 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

    คือ  ยางพารา และอ้อย

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน 

     คือ    ยางพาราแผ่น

แหล่งน้ำที่สำคัญ

    คือ  หนองสองห้อง   หนองสระเจ้าปู่  หนองไผ่หว้า  และลำห้วยจุมจัง  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 

มีป่าไม้  7  ไร่

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กองทุนหมู่บ้าน 

ประเพณีของชุมชน

    บ้านโคกกลาง   หมู่ที่   12  ตำบลจุมจัง  มีศิลปวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน  คือ  บุญออกพรรษา 

พิธีแห่ปราสาทผึ้ง  บ้านโคกกลางเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธ  ถือประเพณี ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 

เหมือนชาวอีสานทั่วไปdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th