ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านสุขสวัสดิ์

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายไพฑูรย์   วรรณสา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
2. ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
3. ตำแหน่ง สารวัตรกำนัน
4.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนัน
5.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยกำนัน

ข้อมูลประชากร 
 
จำนวน    80    ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      374       คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   193         คน
   หญิง   จำนวน   181        คน

                                       

พื้นที่ทั้งหมด            จำนวน        2,325        ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านสันติสุข    หมู่ที่  9   ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านจุมจัง   หมู่ที่   1   ตำบลจุมจัง
ทิศตะวันออก ติดกับ  ห้วยจุมจังและบ้านหนองแข้  หมู่ที่  3
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านสมสะอาด  หมู่ที่  1 ตำบลสมสะอาด และบ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่  5

ประวัติชุมชน

       บ้านสุขสวัสดิ์  หมู่ที่  13  ตำบลจุมจัง  แยกจากหมู่ที่  1   เมื่อวันที่   8  มิถุนายน  2540 

ตามประกาศกรมการคปกครองและมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ  นางจิราภรณ์  อัฐปัน  คนปัจจุบัน 

คือ  นายมนู   พานทอง  กำนันตำบลจุมจัง  บ้านสุขสวัสดิ์  แบ่งการปกครองออกเป็น   3  คุ้ม 

คือ  1. คุ้มวรรณกร  2. คุ้มกลางสว่างวงค์  3. คุ้มภานุรังษี

ลักษณะภูมิประเทศ

    เป็นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ติดลำห้วยและป่าเหมาะแก่การเกษตร  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูหนาว  ฤดูฝน 

และฤดูร้อน

ลักษณะทางสังคม

     มีโรงเรียน   2  แห่ง  เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 

มีวัด  1   แห่ง  คือ  วัดพร้าวศรีสำราญเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้าน   การสาธารณสุข  ชาวบ้านรับ

บริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัยบ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านสุขสวัสดิ์ พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / บาท/ปี   -       บาท 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

     
ยางพารา     อ้อย   ถั่วลิสง
 

แหล่งน้ำที่สำคัญ

       คือ  ลำห้วยจุมจัง 

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ประเพณีของชุมชน

      บ้านสุขสวัสดิ์  มีประเพณ๊วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา  คือ  กิจกรรมตามบุญต่าง ๆ 

ตามฤดูกาล  และถือตามฮีต  12  คลอง  14    สืบมา

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th