ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านอ่างแก้ว

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายเสนอ        สิมพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
2. นายอำนวย     พลเดช ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นางอนงค์   จำปี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร 

จำนวน    94    ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      347       คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   175        คน
    หญิง   จำนวน   172      คน

                                            

พื้นที่ทั้งหมด        จำนวน        -        ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      บ้านโคกประสิทธิ์     หมู่ที่   10  ตำบลจุมจัง
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านจุมจัง   หมู่ที่  2   ตำบลจุมจัง
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านบุ่งคล้า    หมู่ที่   5   ตำบลบัวขาว
ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านหนองแข้  หมู่ที่   3   ตำบลจุมจัง

ประวัติชุมชน

     บ้านอ่างแก้ว  หมู่ที่  14  ตำบลจุมจัง  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2540  ตามประกาศของกรมการปกครอง

โดยแยกออกจาก  บ้านจุมจัง  หมุ่ที่  2  มีนายบัวเรียน  นิลนิตย์  และมีนายเสนอ   สิมพันธุ์  เป็น

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปของหมู่บ้านอ่างแก้ว  หมู่ที่  14  เป็นที่ดอนและที่ลุ่มบางส่วน  สภาพภูมิอากาศ  

มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูหนาว  ฤดูฝน  และฤดูร้อน  การเดินทางเข้าหมู่บ้าน  โดยถนนสายกุฉินารายณ์ -

โพนทอง เลี้ยวขวาบ้านบุ่งคล้าไปอีกประมาณ   6  กิโลเมตร   ก็จะถึงบ้านอ่างแก้ว  หมู่ที่  14 

ตำบลจุมจัง

ลักษณะทางสังคม

     ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  1   แห่ง  การสาธารณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดย

สถานีอนามัยบ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านโคกกลาง พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / บาท/ปี   71,415   บาท 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

    คือ  ข้าว

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน 

   คือ  เครื่องจักสาน

แหล่งน้ำที่สำคัญ
  
   คือ  ลำห้วยจุมจัง 

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มน้ำยาล้างจาน  กลุ่มอาชีพจักสาน 

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน  ศูนย์สาธิตการตลาด

ประเพณีของชุมชน

    ประเพณีบุญกุ้มข้าว  ประเพณีบุญมหาชาติ  ประเพณีเลี้ยงปู่ตา  ซึ่งชาวบ้านได้ถือปฏิบัติมาเป็นวิถีชีวิต

ของหมู่บ้านตลอดมา  โดยถือฮีตสิบสองคลองสิบสี่เหมือนกันกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลจุมจัง

เดือน                ประเพณี
1 ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  
2 ประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม  
3 ประเพณีบุญกุ้มข้าว    
4 ประเพณีบุญมหาชาติ   
5 ประเพณีบุญสงกรานต์   
6 ประเพณีบุญบั้งไฟ   
7 ประเพณีบุญก่อเจดีย์ทราย
8 ประเพณีบุญเข้าพรรษา
9 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
10 ประเพณีบุญฉลากพัท
11 ประเพณีออกพรรษา
12 ประเพณีลอยกระทงdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th