ReadyPlanet.com
dot dot
หมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้

ชื่อหมู่บ้าน         บ้านหนองแข้

ผู้นำหมู่บ้าน

1. นายอนัน     แย้มสมัย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
2. นายสนั่น     ศรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายมารี    เพ็งศรีโคตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลประชากร 

จำนวน    118    ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น      533      คน
แยกเป็น       
   ชาย  จำนวน   255        คน
    หญิง   จำนวน   278      คน

                                       

พื้นที่ทั้งหมด        จำนวน        100        ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดกับ      ลำห้วยจุมจังและบ้านกุดหว้า  ตำบลกุดหว้า
ทิศใต้  ติดกับ  บ้านหนองแข้  หมู่ที่  3
ทิศตะวันออก ติดกับ  บ้านนน้อยเจริญ  หมู่ที่  8
ทิศตะวันตก   ติดกับ ลำห้วยจุมจังและบ้านจุมจัง

ประวัติชุมชน

        บ้านหนองแข้  หมู่ที่  15  แยกออกจากบ้านหนองแข้  หมู่ที่  3   เมื่อปี  2545  ตามประกาศของ

กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  โดยมีรายวิชัยศิลป์   นิลนิตย์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและ

คนปัจจุบัน  การเดินทางสู่หมู่บ้าน   โดยขับรถมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์  ไปตามเส้นทางสายกาฬสินธุ์ -

มุกดาหาร  ถึงอำเภอกุฉินารายณ์  ขับรถตามเส้นทางสายกุฉินารายณ์ - โพนทอง  ถึงบ้านบุ่งคล้า

เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านจุมจังผ่านสะพานข้ามห้วยจุมจัง  ก็จะเป็นบ้านหนองแข้  หมู่ที่  15  ตำบลจุมจัง 

อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ

      เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว

ลักษณะทางสังคม

 มีโรงเรียน   1   แห่ง  ใช้ร่วมกันกับ  หมู่ที่  3,8,11   เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาวบ้าน

นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด 1  แห่ง  การสาธารณสุข  ชาวบ้านรับบริการรักษาโรคโดยสถานีอนามัย

บ้านจุมจัง

สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพทางเศรษฐกิจของบ้านหนองแข้  พบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / บาท/ปี  44,708   บาท 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพการเกษตร

พืชเศรษฐกิจ

     คือ  ข้าว

สินค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน 

     คือ  น้ำอ้อย  ถั่วลิสง

แหล่งน้ำที่สำคัญ

     ลำห้วยจุมจัง  หนองแวงน้อย

กลุ่มองค์กรที่สำคัญ

      กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มสตรีทอผ้า

ประเพณีของชุมชน

      บ้านหนองแข้  หมู่ที่   15  ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการถือ "ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ " 

และประเพณีบุญต่าง ๆ  ประเพณีบุญกุ้มข้าว  ประเพณีบุญมหาชาติ  ประเพณีลอยแระทง  ซึ่งได้ทำ

สืบทอดกันาเหมือนกับหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลจุมจังdot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th