ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวงานจัดเก็บรายได้

 

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2560

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  109,821       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                               1,402      บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            31,674       บาท 

               - รวม                                                                     142,897      บาท  

 

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2559

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  109,821       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                               1,200      บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            27,884       บาท 

               - รวม                                                                     138,905       บาท          

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2557

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  103,109       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                                1,810       บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          29,571        บาท 

               - รวม                                                                       134,490       บาท                                         

*** รานงานผลการจัดเก็บรายได้  ประจำปี  2556

                - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                               109,048       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                              1,824       บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          24,953      บาท

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มารับแบบพิมพ์พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิกดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปรจำปี ๒๕๕๙

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิกดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปรจำปี ๒๕๕๘

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิกดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน         

          ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิกดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มารับแบบพิมพ์พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                          

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิกดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน                     

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

                                 
คลิกดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2560

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  109,821       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                               1,402      บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            31,674       บาท 

               - รวม                                                                     142,897      บาท  

 

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2559

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  109,821       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                               1,200      บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            27,884       บาท 

               - รวม                                                                     138,905       บาท          

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2557

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  103,109       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                                1,810       บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          29,571        บาท 

               - รวม                                                                       134,490       บาท                                         

*** รานงานผลการจัดเก็บรายได้  ประจำปี  2556

                - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                               109,048       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                              1,824       บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          24,953      บาท

 dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th