ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564
bulletคำสั่ง คณะกรรมการ ในการจัดทำแผนฯ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
bulletคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊ก)
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletรายงานสถิติผู้มาขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564
ข่าวงานจัดเก็บรายได้

 

   

 

หนังสือประกาศ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  มารับแบบพิมพ์พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย  ประจำปี ๒๕๖๒

           ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................

 

   

หนังสือประกาศ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มารับแบบพิมพ์พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปรจำปี ๒๕๕๙

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ปรจำปี ๒๕๕๘

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

   ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน         

          ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

  ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง  อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มารับแบบพิมพ์พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่                          

           ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

...............................................................................................................................................................................

 

  

หนังสือประกาศ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557


 

ประกาศเทศบาลตำบลจุมจัง

เรื่อง   ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน                     

           ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

                                 
คลิ๊กดูรายละเอียด

........................................................................................................................................................................................

 

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2560

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  109,821       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                               1,402      บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            31,674       บาท 

               - รวม                                                                     142,897      บาท  

 

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2559

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  109,821       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                               1,200      บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                            27,884       บาท 

               - รวม                                                                     138,905       บาท          

***รายงานผลการจัดเก็บรายได้   ประจำปี  2557

               - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                                  103,109       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                                1,810       บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          29,571        บาท 

               - รวม                                                                       134,490       บาท                                         

*** รานงานผลการจัดเก็บรายได้  ประจำปี  2556

                - ค่าภาษีบำรุงท้องที่                                               109,048       บาท

               - ค่าภาษีป้าย                                                              1,824       บาท

               - ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                          24,953      บาท

 เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th