ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562


วันแม่แห่งชาติ 2562

         วันที่ 12 ส.ค 2562 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ วัดบูรพาภิรมณ์ บ้านหนองแข้ ตำบลจุมจัง ในงาน มี พิธีลงนามถวายพระพร , พิธีสดุดีพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ,วางพานพุ่มถวายราชสักการะ, พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา, พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ทั้ง 15 หมู่บ้าน    รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติม  www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการเสริมสร้างและรณรงค์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฎิบัติงาน

       วันที่ 11 ก.ค 2562 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัด อบรมผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาลทุกท่าน ตามโครงการเสริมสร้างและรณรงค์การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง โดยมี นายณฤทธ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ บรรยายในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานและหลักธรรมาภิบาล"  "กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน"  "แนวทางปฎิบัติเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด โทษทางวินัย และการดำเนินคดี" ค่ะ   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.499255297513513&type=3

จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่2

      วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณห้วยจุมจัง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ในงาน มี นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ คณะรักษาความสงบกุฉินารายณ์ , รพ.สต บ้านจุมจัง, รพ.สต นาสีนวล, อสม.ตำบลจุมจัง, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่,และประชาชนภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.480588649380178&type=3

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 2562

      วันที่ 12 ม.ย 2562 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น เพื่อช่วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณ ห้วยจุมจัง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.480582429380800&type=3

โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

        วันที่ 12 ม.ย 2562 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ช่วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณ ห้วยจุมจัง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.480585212713855&type=3

มหกรรมมหาสงกรานต์ 2562

         เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในงาน มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และมีการประกวดฟ้อนรำของแต่ละ หมู่บ้าน สวยงาม ตระการตา  ณ  สนามโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ค่ะ

โครงการ "อ่านใกล้บ้าน อ่านยกกำลังสุข"

       วันที่ 6 ก.พ 2562   เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการ "อ่านใกล้บ้าน อ่านยกกำลังสุข" กิจกรรมเวทีเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน อ่านใกล้บ้านอ่านยกกำลังสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13 ตำบลจุมจัง ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง ผอ.กองการศึกษาฯ จนท.กองการศึกษา คณะครูปฐมวัย ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ และภาคีงานในพื้นที่ และ ทุกความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมและร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตร โครงการนี้ได้จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจังค่ะ  รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

วันเด็กแห่งชาติ 2562

       วันที่ 12 ม.ค 2562  เทศบาลตำบลจุมจังจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานเแนกประสงค์เทศบาลตำบลจุมจัง  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  การแสดงโปงลางของนักเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์, การแสดงของเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจุมจัง ,ศพด.บ้านโคกกลาง, ศพด.บ้านนาเหนือ, ศพด.วัดบูรพาภิรมณ์ บ้านหนองแข้ , ศพด.บ้านนาสีนวล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ และนักเรียนโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ ซุ่มกิจกรรม ของ รพ.สต.จุมจัง , รพ.สต.บ้านนาเหนือ , กศน.จุมจัง , และยังมี ขนม ไอศกรีม  อาหารแจกเด็กๆ ตลอดทั้งงานค่ะ   รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 9 ม.ค. 2562

       วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจังได้เป็น ประธานในพิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" มี นายอภิศักดิ์ สังฆะวัน ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ มีกำนันตำบลจุมจัง,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล,รพ.สต.จุมจัง,จิตอาสาตำบลจุมจัง, คณะครู นักเรียนโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ และ โรงเรียนบ้านนาเหนือ และ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ โดยมี สภ.บ้านหนองเม็ก ใช้รถเปิดทางนำหน้าขบวนรณรงค์ค่ะ

      การจัดโครงการนี้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ และการส่งเสริมการสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) และให้ประชาชน มีความตระหนักในการคัดแยกขยะ เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย ลดปริมาณการผลิต ขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และพเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อป้องกันปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ค่ะ  รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก    www.facebook.com/joomjung043/media_set

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561

     วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายวิวัฒน์  หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พร้อมคณะบริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ร่วมกับ อสม.ตำบลจุมจัง , รพ.สต บ้านจุมจัง, สภ.บ้านหนองเม็ก  ร่วมทำกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมไทย"  โดยทำกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง , แนวถนนด้านหน้าสำนักงาน และตัดหญ้าไหล่ทาง สองข้างทาง ไปถึงทางเข้า บ้านอ่างแก้ว หมู่ที่ 14  และ ร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม "โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยสุขภาพคนไทย ลดขยะชุมชน ขจัดภัยไข้เลือดออก 

      วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี  เป็น "วันสิ่งแวดล้อมไทย" เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวามคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็น "วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" หรือ อสม.แห่งชาติ"  วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความดี สร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก และ โฟม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม      รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

แห่ปราสาทผึ้ง 24 ต.ค 2561

 วันที่ 24 ตุลาคม 2561  เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดโครงการประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้งตำบลจุมจัง ณ บริเวณวัดบ้านโคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  โดยมี นายวิวัฒน์  หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรี พา คณะบริหาร , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองการศึกษา , พนักงานเทศบาล  ไปร่วมขบวนแห่ปราสาทผึ้งกับชุมชนบ้านโคกกลาง


..................ประเพณีแ
ห่ปราสาทผึ้ง..................
การแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหน
ึ่งในเดือนสิบเอ็ด เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านสืบสาน ปฎิบัติกันมาทุกๆปี ซึ่งชาวบ้าน ถือว่าเป็นประเพณีร่วมงานบุญ บนความรื่นเริงอันยิ่งใหญ่ในรอบปี ซึ่งการจัดงานแสดงออกถึงความสามัคคี ของคนในชุมชน และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมเพ
ื่อให้ลูกหลานสืบสานต่อไป    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก     www.facebook.com/joomjung043/media_set

วันปิยะมหาราช 23 ต.ค 2561

        เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕ ลานสนามกีฬาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ นายอภิศักดิ์ สังฆวัน ปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง , และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลจุมจัง อาทิ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ , โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ , โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ , โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ , โรงเรียนบ้านนาเหนือ , สภ.บ้านหนองเม็ก , อปพร.เทศบาลตำบลจุมจัง , รพ.ส่งเสริมสุขตำบลจุมจัง , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล และ อสม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

      โดยมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    www.facebook.com/joomjung043/media_set

หน้า 1/1
1
[Go to top]เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th