ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
dot
dot
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (คลิ๊ก)
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 3 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2565
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
dot
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย

  ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุวาตภัย

               วันที่ 27 ส.ค 2563 นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พาคณะผู้บริหาร พนักงานกองช่าง อปพร.เทศบาลตำบลจุมจัง ลงพื้นที่ หมู่5 บ้านนาสีนวล สำรวจความเสียหาย ความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากผลกระทบวาตภัยที่เกิดขึ้น ในวันที่ 26 ส.ค 2563   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.793900691382304

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1ฝน 1คน 1ต้น

 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 1ฝน  1คน  1ต้น

       วันที่ 27 ส.ค 2563 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "กิจกรรม 1 ฝน 1 คน 1ต้น" วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับครัวเรือน ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ 3. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี "ร่วมคิด ร่วมทำ" ของบุคลากรในสังกัด และมวลชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลจุมจังได้มอบกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน หรือ ปลูกในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 1,950 ต้น    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.793172544788452

โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

 โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

           วันที่ 27 ส.ค 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฎิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อมเพิ่มจำนวนเครือข่ายเจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ให้เพียงพอต่อการปฎิบัตหน้าที่ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มี - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน - พนักงานครูเทศบาลตำบลจุมจัง - เจ้าหน้าที่หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ประชาชนในพื้นที่ตำบลจุมจังที่สนใจ ในงาน มี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจังเป็นประธานในพิธีเปิด   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.793111161461257

วันแม่แห่งชาติ 2563

 วันแม่แห่งชาติ 2563

            วันที่ 12 ส.ค 2563 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 ส.ค 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ในงานมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจังเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการในเขตตำบลจุมจัง ,สภ.หนองเม็ก , ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ .รพ.สต.จุมจัง , อสม. พนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง และแม่ดีเด่นเข้าร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรม 1.ลงนามถวายพระพร 2. รำถวายพระพร จากคณะครูนักเรียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 3. มอบประกาศเกียริติคุณแก่แม่ดีเด่น ทั้ง 15 หมู่บ้าน 4.พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ศาสนา-เจริญชัยมงคลคาถา 5.หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในเขตตำบลจุมจัง และ สภ.บ้านหนองเม็ก ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพรมราชชนนีพันปีหลวง   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.782034735902233
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย

  ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2563

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลจุมจัง ร่วมกับ รพ.สต.จุมจัง และ อสม.  ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในเขตพื้นที่ตำบลจุมจัง   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.719981125440928

โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2563

       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  2563

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพาแลงยามเย็น ชุมชนนี้เรื่องเพศพูดได้ "เปิดโอกาสคุย ปิดโอกาสพลาด มี sex เมื่อพร้อมและรู้จักป้องกัน" ภายใต้โครงการป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเวทีแลกเปลี่ยนในวงพาแลง ณ บ้านประธาน อสม.หมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.763277717777935

นิเทศติดตามงานกิจการเด็กและเยาวชน 2563

         นิเทศติดตามงานกิจการเด็กและเยาวชน

       วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ,บ้านพักเด็ก บ้านพักและครอบครัว ร่วมกับเทศบาลตำบลจุมจัง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?vanity=joomjung043&set=a.763275201111520

4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      4 ทหารเสือ คือ คุณหมอจาก รพสต.จุมจัง รพสต.บ้านนาสีนวล, อสม, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ,และพนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กักตัว เป็น เวลา 14 วัน ตามมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และได้ติดตามคัดกรองประชาชนที่เข้าในเขตพื้นที่ตำบลจุมจังให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )    #อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.694304608008580&type=3

กิจกรรม “พลังท้องถิ่นไทยร่วมใจ ป้องกันภัย ไวรัสโคโรนา”

 กิจกรรม “พลังท้องถิ่นไทยร่วมใจ ป้องกันภัย ไวรัสโคโรนา” 

      วันที่ 18 มี.ค 2563 คณะผู้บริหารและนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ร่วมใจกัน ทำความสะอาด ภายในสำนักงาน ทำความสะอาดถูพื้นและเช็คทำความสะอากห้องทำงาน ห้องน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ( covid - 19 )   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.680609166044791&type=3

ประชุมท้องถิ่นท้องที่

     ประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ โควิด-19

              วันที่ 8 มี.ค.63 เทศบาลจุมจังได้จัดประชุมเชิญ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และ อสม. ทั้ง 6 หมู่บ้าน มี หมู่ 1,2,9,10,13 14 เข้าประชุมแรกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อหาแนวทางป้องกัน และมี จนท.รพ.ตส.จุมจัง ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694952421277132&type=3

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

 ประชุมพนักงาน

    วันที่ 2 เม.ย 2563 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อหารือ แนวทางป้องกันไวรัสโคโรน่า และ การปฎิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในราชการ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.691112961661078&type=3

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

              วันที่ 23 มี.ค 2563 เทศบาลตำบลจุมจัง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนงาน งบประมาณเพื่อป้องกัน คัดกรอง ลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส. โคโรน่า 2019   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684134232358951&type=3

โครงการควบคุมป้องกันโรค โควิท-19

 โครงการควบคุมป้องกันโรค ( COVID - 19 )

     กองสาธารณะสุข เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรค โควิท-19 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ กับ ประชาชน วันวันที่ 5 มี.ค 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.671771590261882&type=3

เทศบาลตำบลจุมจังออกร่วมระงับเหตุอัคคีภัยที่โรงงานน้ำตาล

 เทศบาลตำบลจุมจังออกร่วมระงับเหตุอัคคีภัยที่โรงงานน้ำตาล

     วันที่ 21 ก.พ 2563 นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พร้อมนักป้องกันฯ และ อปพร. ได้ออกร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้กองใบอ้อย ของโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ออกช่วยดับเพลิง จนเพลิงสงบลง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

    พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.619103075528734&type=3

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562

    วันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค 2562

    เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และสันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจุมจัง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่า รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมปกป้องสถาบันและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.602555593850149&type=3

ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562

 ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562

     เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และสันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวามคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจุมจัง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่า รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมปกป้องสถาบันและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.602555593850149&type=3

หน้า 1/1
1
[Go to top]เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th