ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประมวลภาพ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

 

 ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดป่านาคำ

        วันที่ 20 ก.ย 2561 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์พระราชา ในงาน “มหกรรมรวมพล...คนทำหลุมพอเพียง และฝายมีชีวิต ตามรอยบาท...ศาสตร์พระราชา” โดยมี พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ พาเยี่ยมชมฐานปฎิบัติการต่างๆ อาทิ ฐานปฎิบัติการหลุมพอเพียง , ฐานปฎิบัติการล้างผัก - ผลไม้ , ฐานปฎิบัติการ Pack ผัก - ผลไม้ ภายในเขตวัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561

        วันที่ 11 ก.ย 2561 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ กำนัน, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ในเขตตำบลจุมจังค่ะ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ( EMS )

        วันที่ 3 ก.ย 2561 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย 2561 ในงานมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง เป็น ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกรียติวิทยากร จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ มาอบรมให้ความรู้ 2 ท่าน คือ คุณกัญทิมา โสภาคะยัง และ คุณธนโชติ สันวิลาศ ค่ะ   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561

 วันที่ 23 พ.ค 2561 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา โดยให้ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ สมาชิกสภาเทศบาล อปพร. และพนักงาน ems. เข้ารับการซ้อมแผน ณ เทศบาลตำบลจุมจัง การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกรียติจากวิทยากรมาฝึกอบรมให้ 2 ท่าน จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการเสริมสร้างและรณรงค์ การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

       วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดโครงการเสริมสร้างและรณรงค์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฎิบัติงาน โดยมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกรียติจาก นายณฤทธิ์ กำจร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น วิทยากร อบรมให้ความรู้ แก่ สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาลตำบลจุมจังค่ะ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค 2561

    “ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”


เทศบาลตำบลจุมจัง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำชุมชน หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่
 จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ณโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 

ในงานมีการมอบเกรียติคุณ ให้กับคุณแม่ดีเด่น ทั้ง 15 ท่าน และมีการแสดงฟ้อนรำของนักเร
ียน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง เฉลิมพระเกียรติ 2561

          เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง เฉลิมพระเกียรติ เริ่มจากร่องน้ำวังเดือนห้า ถึง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุมจัง โดยมี นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ใคงาน มี สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง และพนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ร่วมปลูกต้นไม้ด้วยกันค่ะ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 2561

      วันที่ 24 พ.ค 2561 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัด โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน และ การกำจัดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2561

         วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัด การประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ขอขอบพระคุณคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจุมจังทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

จุมจังปั่นไปไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

       เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดทำโครงการ "จุมจังปั่นไป ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 เป็นการปั่นจักรยาน ไปมอบสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง โดยมี นายศักดิ์ชัย รัชโพธิ์ พัฒนาการอำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอกุฉินารายณ์ ให้เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง ดร.นัฐวุฒิ ไผ่ผาด ท่านสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจุมจัง พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อหาทุนและรับบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลจุมจัง ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happines Model และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลจุมจัง ณ เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

       เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลจุมจัง "ตุ้มโฮม ม่วนงัน สัมพันธ์โรงเรียนเสริมสุข ในวันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ มีนายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีหน่วยงานของรัฐภายในเขตตำบลจุมจัง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมในพิธีเปิด ในงานมีการเดินขบวนของผู้สูงอายุ ทั้ง 5 โซน และมีการแข่งขันกีฬามากมาย หลายชนิด เต็มเปื่อมไปด้วยความสุข และเสียงหัวเราะ ของชาวตำบลจุมจังค่ะ  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    www.facebook.com/joomjung043/media_set

ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ

         วันที่ 15 พ.ค. 2561 นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พร้อม พนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลจุมจัง ร่วมต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ มาเยี่ยมชม "ฝายมีชีวิต" และ "หลุมพอเพียง" ที่วัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทฺธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ เป็นผู้บรรยายและพาเยี่ยมชม  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

วันเด็กแห่งชาติ 2561

             เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ในวันที่ 13 ม.ค 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลจุมจัง และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ โรงบ้านโคกกลาง และโรงเรียนบ้านนาเหนือ ภายในงาน มีการแจกของขัวญมากมาย และมีอาหารเครื่องดื่มแจกฟรีตลอดทั้ังงาน  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set

บัณฑิตน้อย 2561

       เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560 ระดับชั้นอนุบาลก่อนปฐมวัย โดยมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนนะค่ะ   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

ประเพณีบุญปริวาสกรรม

      เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรมประจำตำบลจุมจัง ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค 2560 - 1 ม.ค 2561 โดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง และ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและเที่ยงแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และทำบุญกุ้มข้าว ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันอัพภานกรรม   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

จุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561

           เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดตั้ง จุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 การจัดตั้งจุดบริการในครั้งนี้ มี นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง ส.อ.เหมราช เกิดสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลจุมจัง ได้ออกให้กำลังใจ และดูแลความเรียบร้อยให้กับอปพร.ทุกวัน ด้วยค่ะ  รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set

หน้า 1/1
1
[Go to top]เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th